Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR C – ZADANIE 5

POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

-  dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

-  zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

-  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

DOFINANSOWANIE: - 7.500 zł

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

UDZIAŁ WŁASNY: 25% ceny brutto zakupu/usługi

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU POWODUJĄCA PROBLEMY W SAMODZIELNYM PRZEMIESZCZANIU SIĘ – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

a) osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,

b) zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,

c) korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),

d) korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,

e) nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania;

ZGODA LEKARZA SPECJALISTY NA URZYTKOWANIE SKUTERA O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB WÓZKA RĘCZNEGO Z OPRZYRZĄDOWANIEM ELEKTRYCZNYMnależy przez to rozumieć pozytywną opinię lekarza w zakresie wskazanym powyżej

OPRZYRZĄDOWANIE ELEKTRYCZNE DO WÓZKA RĘCZNEGO – należy przez to rozumieć przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania w standardowym wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

SKUTER O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM –należy przez to rozumieć czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy;

WÓZEK RĘCZNY Z OPRZYRZĄDOWANIEM ELEKTRYCZNYM - należy przez to rozumieć wózek inwalidzki, w tym aktywny, wyposażony w przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym), zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA - należy przez to rozumieć:

a) zatrudnienie, lub

b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub

c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu, okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności;

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:

· stosunek pracy na podstawie umowy o prace, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

· stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o prace, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

· działalność rolnicza w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336, z pózn. zm.),

· działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646, z późn. zm.),

· zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następują po sobie, sumują się),

· staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1264, z pózn. zm.), okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

Wnioski do pobrania:

C5_zal._2_zaswiadczenie_lekarskie.pdf

Oswiadczenie_pelnomocnika_wnioskodawcy.pdf

Uzasadnienie_do_wniosku.pdf

AS_zalacznik_oswiadczenie_i_klauzula.pdf

C5_Zalaczniki_wymagane_do_wniosku.pdf

Wniosek_AS_C5__-_2021.pdf

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved