Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR B – Zadanie 4

POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

-  dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

DOFINANSOWANIE:

maksymalna kwota dofinansowania: 4.000 zł

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY LUB JEGO ELEMENTY LUB OPROGRAMOWANIE – należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się;

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć:

·  stosunek pracy na podstawie umowy o prace, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

·  stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o prace, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

·  działalność rolnicza w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336, z pózn. zm.),

·  działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646, z późn. zm.),

·  zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następują po sobie, sumują się),

·  staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1264, z pózn. zm.), okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

Wnioski do pobrania:

B4_zal._nr_2_-_zaswiad._lek._sluch.pdf

Oswiadczenie_pelnomocnika_wnioskodawcy.pdf

Uzasadnienie_do_wniosku.pdf

AS_zalacznik_oswiadczenie_i_klauzula.pdf

B1_B2_B3_Zalaczniki_wymagane_do_wniosku.pdf

Wniosek_AS_B1-3-4_-_2021.pdf

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved