Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR A – ZADANIE  1

POMOC W ZAKUPIE OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-  dysfunkcja narządu słuchu,

DOFINANSOWANIE:

-  maksymalna kwota dofinansowania 4.000 zł,

UDZIAŁ WŁASNY:  15% ceny brutto zakupu/usługi 

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANEJ POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy 

OPRZYRZĄDOWANIE SAMOCHODU – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych.

POSIADACZ SAMOCHODU (w rozumieniu programu)– należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane posiadana umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.).

Wnioski do pobrania:

A4_zal._nr_2_-_zaswiadczenie_lekarskie.pdf

Oswiadczenie_pelnomocnika_wnioskodawcy.pdf

Uzasadnienie_do_wniosku.pdf

AS_zalacznik_oswiadczenie_i_klauzula.pdf

A4_Zalaczniki_wymagane_do_wniosku.pdf

Wniosek_AS_A4_-_2021.pdf

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved