Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR A – ZADANIE 3

POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY

WARUNKI UCZESTNICTWA :

-  wiek aktywności zawodowej

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

-  dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

-  maksymalna kwota dofinansowania 4.800 zł , w tym

-  dla kosztu kursu i egzaminów kategorii B - 2.100 zł,

-  dla kosztu kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500 zł,

-  dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związania z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł.

-  dla kosztów usług tłumacza migowego - 500 zł.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY : 25 % ceny brutto zakupu usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

DYSFUNKCJA NARZĄDU SŁUCHU – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego.

KOSZTY KURSU I EGZAMINÓW – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.

Wnioski do pobrania:

Oswiadczenie_pelnomocnika_wnioskodawcy.pdf

Uzasadnienie_do_wniosku.pdf

AS_zalacznik_oswiadczenie_i_klauzula.pdf

A2_A3_Zalaczniki_wymagane_do_wniosku.pdf

Wniosek_AS_A2-3_-_2021.pdf

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved