Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

OBSZAR A – ZADANIE  1

POMOC W ZAKUPIE OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

-  wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-  dysfunkcja narządu ruchu,

DOFINANSOWANIE:

-  maksymalna kwota dofinansowania 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 6.000 zł

UDZIAŁ WŁASNY:  15% ceny brutto zakupu/usługi 

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANEJ POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy 

OPRZYRZĄDOWANIE SAMOCHODU – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.

DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

POSIADACZ SAMOCHODU (w rozumieniu programu)– należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane posiadana umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.).

Wnioski do pobrania:

A1_zal._nr_2d_-_zaswiadczenie_lekarskie.pdf

A1_zal._nr_4_oswiadczenie_pelnomocnika_wnioskodawcy.pdf

A1_zal._nr_6_uzasadnienie_do_wniosku.pdf

Zalaczniki_wymagane_do_wniosku.pdf

AS_zalacznik_oswiadczenie_i_klauzula.pdf

Wniosek_AS_A1_-_2021.pdf

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved