Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

          POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Uchwałą Nr XIX/115/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 marca 2012r. przyjęto Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej.

Celem głównym programu jest rozwój i wzmacnianie systemu pieczy zastępczej w powiecie słubickim  z ukierunkowaniem na rodzinne formy pieczy zastępczej.

Główne założenia programu to:

 1. rozwój systemu pieczy zastępczej, który pozwoli na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom,  tego pozbawionym poza rodziną naturalną, w zastępczych formach opieki,
 2. pobyt dziecka w pieczy zastępczej powinien mieć charakter okresowy i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy zmierzać do integracji dziecka z jego rodziną biologiczną,
 3. przewaga rodzinnych form pieczy zastępczej nad instytucjonalnymi formami,
 4. dążenie do profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego – zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych,
 5. rozwijanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze,
 6. wspieranie i wzmacnianie rodzin zastępczych w wypełnianiu obowiązków związanych z zapewnieniem opieki i wychowania powierzonym dzieciom,
 7. umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej zapewni mu uzyskanie warunków bytowych i rozwojowych najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska rodzinnego.

 Adresatami programu są:

 1. Dzieci z terenu powiatu słubickiego, które z uwagi na ich dobro, okresowo musiały zostać umieszczone poza rodziną naturalną w zastępczych formach opieki.
 2. Rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.
 3. Rodzice naturalni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 4. Osoby usamodzielniane.
 5. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydaci do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
 6. Rodziny pomocowe sprawujące czasową opiekę nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców.
Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved