Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Istota rodziny zastępczej

„Kto ratuje jedno dziecko, ratuje cały świat”.

Rodzina zastępcza, po adopcji stanowi jedno z ważniejszych ogniw systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce. Stanowiąc bliskie dziecku środowisko, pozwala nawiązać nowe, czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym samym zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skutkom sieroctwa społecznego.

Jako instytucja opiekuńczo – wychowawcza rodzina zastępcza różni się znacznie od innych placówek opieki całkowitej, różni się także od rodziny naturalnej i adopcyjnej. Dziecko w tej rodzinie ani się nie urodziło, ani nie zostało uznane za własne. Jest ono wzięte na wychowanie na pewien czas, zazwyczaj aż do usamodzielnienia się.

W myśl Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 149, poz. 887) wyróżnia się następujące formy pieczy zastępczej:

1. Rodzina zastępcza:

a)      Spokrewniona, mogą ją stanowić małżonkowie (lub osoba samotna) będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Rodziny spokrewnione to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo. Spokrewnionej rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde umieszczone w niej dziecko.

b)      Niezawodowa, mogą nią być małżonkowie (lub osoba samotna) nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka.

Rodziny niezawodowe to rodziny, które tworzone są przez małżeństwo lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi). Niezawodowej rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie pieniężne na każde umieszczone w niej dziecko.

W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.

c)      Zawodowa, w tym:

·        zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego,

·        zawodowa specjalistyczna dla:

- dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,

- dzieci niedostosowanych społecznie,

- małoletnich matek z dziećmi.

W zawodowej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy lub – w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy (w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej). W przypadku tego typu rodzin wysokość wynagrodzenia jest zależna od liczby i stanu zdrowia umieszczonych dzieci, przy czym rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie także za okres pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka. Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna obejmuje opieką w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, tj. z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.

 2.  Rodzinny dom dziecka.

 W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności  liczniejsze rodzeństwo).

3. Rodzina pomocowa jest to forma rodzinnej pieczy zastępczej, która wspiera rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

W rodzinie pomocowej może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.
Rodziną pomocową może być:
-rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
- małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Prawa i obowiązki rodziny zastępczej

         Prawa i obowiązki rodziny zastępczej różnią się od praw i obowiązków rodziny naturalnej. Przede wszystkim cechą rodzin zastępczych jest ich tymczasowość. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina zastępcza podejmuje swe obowiązki z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Obowiązki te ustają z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, lub, gdy ustaną przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, poprzez:
•    Traktowanie  dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej.
•    Zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych.
•    Zapewnianie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych.
•    Zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań.
•    Zaspokajanie jego potrzeby emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych.
•    Zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka.
•    Umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
chyba że sąd postanowi inaczej.

RODZINA ZASTĘPCZA ORAZ PROWADZĄCY RODZINNY DOM DZIECKA WSPÓŁPRACUJĄ Z ORGANIZATOREM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, KOORDYNATOREM  RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I OŚRODKIEM ADOPCYJNYM.

Prawa dziecka w rodzinie zastępczej

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ma w szczególności prawo do:

• utrzymywania osobistego kontaktu z rodziną naturalną i powrotu do rodziny naturalnej,

• traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości,

•praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka,

• kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności, zabawy i wypoczynku,

•pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,

• wiedzy o swoim pochodzeniu, dostępu do informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą.

Proces kwalifikacji rodzin zastępczych

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

• dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
• mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
• wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
• nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
• mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
• uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,

Jak zostać rodziną zastępczą, krok po kroku?

1. Podjęcie decyzji.
2. Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, rozmowa z pracownikiem  Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
3.  Pracownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w miejscu zamieszkania kandydata wypełnia kwestionariusz dotyczący  sytuacji osobistej, majątkowej oraz rodzinnej kandydatów na rodzinę zastępczą.
4. Po zebraniu dokumentacji i uzupełnieniu kwestionariusza, Centrum kieruje kandydatów na szkolenie, dla kandydatów na rodziny zastępcze.
5. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą  będzie się odbywać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.
6.  Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawnionego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze finansowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Kandydaci  w swoim zakresie finansują dojazd na szkolenie.

Wsaprcie rodzin zastępczych - opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Zgodnie z zapisami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny mogą liczyć na wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Wsparcie będzie się odbywało poprzez: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach informuje , iż od marca 2012r. oferuje pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych w formie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego, które odbywa się w formie konsultacji.

Umówienie na ww. konsultacje odbywa się po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem Zespołu ds. pieczy zastępczej pod nr. telefonu (95) 758- 21- 40.

 

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved