Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

ADOPCJA

"Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia" (preambuła do Konwencji Praw Dziecka ONZ).

Kierowanie się dobrem dziecka w trosce o jego prawidłowy rozwój jest naczelną przesłanką polskiego prawa rodzinnego, jeżeli chodzi o przypadki ingerencji sądów w sferę uprawnień i obowiązków rodziców. Kierując się nią, sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

Wtedy dziecko powinno wychowywać się w rodzinie adopcyjnej, w zdrowej, dobrze funkcjonującej rodzinie, która umożliwi dziecku zaspokojenie jego potrzeb miłości, kontaktu, akceptacji, bezpieczeństwa, umożliwi łagodzenie zaistniałych zaburzeń struktur jego osobowości: czy to sfery intelektualnej czy też sfery emocjonalnej.

 ADOPCJA

Pierwszą i naczelna zasada, jaką należy kierować się w sprawach o przysposobienie dziecka została zawarta w art. 114 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która brzmi: " przysposobić można tylko osobę małoletnią" i " tylko dla jej dobra".

Przysposobienie w polskim prawodawstwie definiowane jest jako stosunek prawny powstały z woli zainteresowanych, taki sam jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. Jest więc to stosunek rodzicielski, w którego ramach pozostają między przysposabiającym a przysposabianym wszelkie obowiązki właściwe dla naturalnego stosunku rodzicielskiego. Wiąże się z tym władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny, pokrewieństwo itp.

 RODZAJE ADOPCJI:

W polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym istnieją trzy rodzaje przysposobienia:

1. niepełne  
2. pełne  
3. pełne nierozwiązywalne (całkowite)

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ADOPCYJNĄ:

1. Podanie adresowane do Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie przysposobienia dziecka.

2. Odpis aktu małżeństwa.

3. Zaświadczenie o wysokości zarobków obojga małżonków, lub inne dokumenty o dochodach.

4. Opinie z zakładów pracy obojga małżonków.

5.Zaświadczenie o stanie zdrowia obojga małżonków w tym krew WR (wyniki badań i zaświadczenie od lekarza rodzinnego).

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia psychicznego z Poradni Zdrowia Psychicznego ul. Walczaka 42, Gorzów Wlkp. (nie jest potrzebne skierowanie).

7. Wspólne zdjęcie małżonków.

8. Życiorys obojga małżonków.

9. Listy polecające od znajomych.

10. Zaświadczenie o niekaralności w formie wypisu z rejestru skazanych obojga małżonków.

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved