Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny - jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, który ma na celu ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.
O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może się ubiegać osoba niepełnosprawna jeżeli:
- została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje - w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała dofinansowanie na ten cel ze środków PFRON
- weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków
 - nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczoną za kwartał poprzedzający złożenie wniosku;
-zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się również o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna. Dofinansowanie może być przyznane jeżeli:
- wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie o konieczności uczestnictwa opiekuna,
- opiekun: nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki drugiej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył lat 16 i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Do wypełnionego wniosku wraz ze skierowaniem lekarskim na turnus dołącza się:
1. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. Dokumenty potwierdzające aktualnie osiągane dochody w gospodarstwie domowym (np. odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy)

Osoba niepełnosprawna sama wybiera sobie ośrodek do którego chce pojechać oraz dogodny dla niej termin turnusu. PCPR przekazuje przyznane dofinansowanie bezpośrednio organizatorowi turnusu, nie zaś osobie niepełnosprawnej.

Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved