Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

Witamy na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SÅ‚ubicach

     JesteÅ›my jednostkÄ… organizacyjnÄ… Powiatu SÅ‚ubickiego powoÅ‚anÄ… do wykonywania zadaÅ„ powiatu w zakresie pomocy spoÅ‚ecznej wynikajÄ…cych z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoÅ‚ecznej ( t.j. Dz. U. z 2009r Nr 125, poz. 1362 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz.U. z 2010r. Nr180, poz.842),
-
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
a także zadaÅ„ powiatu w zakresie pomocy osobom niepeÅ‚nosprawnym okreÅ›lonych: 
- ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.).

     Podstawowym celem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SÅ‚ubicach jest pomoc dziecku i rodzinie, w szczególnoÅ›ci zaÅ› dzieciom pozbawionym częściowo lub caÅ‚kowicie opieki rodziców. DziaÅ‚ania w tym kierunku obejmujÄ… rozwijanie szeroko rozumianej opieki zastÄ™pczej w naszym powiecie. Jest to dotychczas najlepsza forma caÅ‚odobowej opieki dla dzieci, które nie mogÄ… pozostawać w rodzinie naturalnej ponieważ ich rodzicom zostaÅ‚y ograniczone prawa rodzicielskie przez sÄ…d rodzinny. MajÄ…c na uwadze dobro dziecka caÅ‚y czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastÄ™pcze, czyli rodzin, które potrzebujÄ…cym dzieciom zapewniÅ‚yby opiekÄ™ zastÄ™pczÄ…. Wszystkie chÄ™tne rodziny, które chciaÅ‚yby pomóc dzieciom i stworzyć im namiastkÄ™ rodziny w formie rodziny zastÄ™pczej  zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w SÅ‚ubicach.  
     Duży zakres naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci stanowi również wszechstronna pomoc osobom niepeÅ‚nosprawnym z zakresu rehabilitacji spoÅ‚ecznej poprzez dofinansowanie uczestnictwa osób niepeÅ‚nosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzÄ™t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i Å›rodki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siÄ™ i technicznych, w zwiÄ…zku z indywidualnymi potrzebami osób niepeÅ‚nosprawnych oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepeÅ‚nosprawnych.

Najnowsze wiadomości

czwartek 23.07.2015 06:18 DOPALACZE!!! GDZIE SZUKAĆ POMOCY

W ostatnich okresie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiÅ‚y osoby z ostrym zatruciem organizmu. 

WÅ‚Ä…czajÄ…c siÄ™ w akcjÄ™ informacyjnÄ…...


poniedziałek 06.07.2015 09:57 Nowe wydÅ‚użone terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorzÄ…d” finansowanego ze Å›rodków PFRON

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu

 â€žAktywny samorzÄ…d" upÅ‚ywa:

w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. -...


poniedziałek 15.06.2015 12:14 Nabór na kandydatów na czÅ‚onków Powiatowej SpoÅ‚ecznej Rady do Spraw Osób NiepeÅ‚nosprawnych

Zgodnie z ogłoszeniem nr 1/15 Starosty Słubickiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, do dnia 30 czerwca 2015r. trwa nabór kandydatów na członków...


Drukuj

Projekt i wykonanie strony: Go-2-Web.com - TYPO3 & Projektowanie stron
© 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach - All Rights Reserved